hero image features min

Privacy beleid

Future Forward, gevestigd aan:

Contactgegevens:

Website

Persoonsgegevens die wij verwerken

Future Forward Brand Newmedia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Future Forward Brand Newmedia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Future Forward Brand Newmedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

De gegevens blijven zolang het gebruikersaccount bestaat op de server aanwezig. Wanneer de gebruiker een aanvraag doet voor het verwijderen van zijn of haar account dan zal de data hiermee worden verwijderd.

Op onze website maken wij ook gebruik van een live chat. Deze is optioneel om te gebruiken maar wanneer hier gebruik van gemaak word slaan wij de volgende gegevens op:

Deze gegevens worden opgeslagen om de functionaliteit van de livechat te kunnen gebruiken, om tijdens vervolggesprekken betere support te kunnen leveren en het herkennen van de gebruiker.

Deze gegevens worden opgeslagen tot het verwijderd wordt door de administrator, dit kan op aanvraag door te mailen naar info@futureforward.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@futureforward.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Future Forward Brand Newmedia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Future Forward Brand Newmedia) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Future Forward Brand Newmedia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Future Forward Brand Newmedia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Future Forward Brand Newmedia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@futureforward.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Future Forward Brand Newmedia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Future Forward Brand Newmedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@futureforward.nl.

Mobile App

Wanneer u gebruik maakt van onze Castit: Digital Signage Player app, zetten wij ons in om uw privacy te waarborgen en uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie we van u verzamelen, op welke manier we het gebruiken en hoe we het beschermen. 

Information die we verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze Castit: Digital Signage Player app, verzamelen we verschillende informatie van u, waaronder: 

Wij verzamelen geen informatie waarmee we u zouden kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze Castit: Digital Signage Player app te verbeteren, bijvoorbeeld door: 

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u op te hoogte te houden over onze producten en diensten, mits u daar toestemming voor geeft.

Het delen van informatie

Wij delen uw gegevens niet met derden, behalve als we dat bij wet verplicht zijn of uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Bewaren van gegevens

We bewaren de gegevens die we van u verzamelen zo lang als het nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft.

Beveiligingsmaatregelen

We nemen de veiligheid van uw gegevens serieus en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw data te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of misbruik. Deze maatregelen omvatten:

Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ten alle tijden uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden terugtrekken. 

Contact

Neem contact met ons op via support@castit.nl als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wijziging van de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze Privacyverklaring ten alle tijden bij te werken of te wijzigen. Indien dit het geval is, zullen wij de bijgewerkte versie op onze website plaatsen en u op de hoogte brengen van de nieuwe wijzigingen.

Powered by FFWD